Zariadenie sociálne služby VRBA, n.o., Vrbová nad Váhom č. 63, ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby s vlastnou právnou subjektivitou, poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Sociálne služby poskytujeme na neurčitý čas pobytovou formou s celoročným pobytom pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, v špecializovanom zariadení §39 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zariadení pre seniorov §35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V prípade záujmu fyzickej osoby o samostatné bývanie je jej vyhovené za dohodnutých podmienok.

V ponuke nášho zariadenia je aj poskytovanie sociálnej služby s dočasným pobytom.

Copyright © 2018 Sociálne služby VRBA n.o. all rights reserved. Created by: www.victorbream.com